Nie zapomnij o witaminie D

Niedobór witaminy D zwiększa podatność na pogorszenie spraw­ności poznawczych i chorobę Alzheimera. Kilka lat temu na­ukowcy nie przywiązywali wagi do tej kwestii, istnieje jednak coraz więcej dowodów potwierdzających tę teorię. To bardzo alarmująca wiadomość, ponieważ niedobór witaminy D jest globalną epidemią. Eksperci szacują, że występuję u 40-100 procent osób w podeszłym wieku, zamieszkujących Stany Zjednoczone i Europę.

Prawdopodobieństwo demencji i pogorszenia sprawności umy­słowej wzrasta wraz z obniżaniem się poziomu witaminy D. Prze­prowadzone niedawno na szeroką skalę badania, w których wzię­ło udział 3325 Amerykanów mających ponad sześćdziesiąt pięć lat, wykazały, że niedobór witaminy D zwiększa prawdopodobieństwo upośledzenia poznawczego o 42 procent, a znaczny niedobór aż o 394 procent! Ryzyko zachorowania jest najmniejsze u osób, które mają najwyższy poziom witaminy D we krwi.

Ponadto poziom witaminy D u większości Amerykanów w star­szym wieku jest niski, a nieprzyjmowanie odpowiednich suplemen­tów znacząco zwiększa podatność na pogorszenie sprawności po­znawczych i demencję, jak twierdzi dr David Llewellyn z University of Exeter w Anglii.

Czy przyjmowanie witaminy D zmniejsza postępujące z wie­kiem pogorszenie sprawności poznawczych? Nie przeprowadzono jeszcze testów klinicznych potwierdzających tę teorię, naukowcy mają jednak powody, by twierdzić, że zwiększenie spożycia witami­ny D pomaga zwalcza demencję oraz czynniki związane z demencją, takie jak depresja i choroby układu krążenia.

Najbardziej przekonujących dowodów na to, że witamina D mo­że pomóc w zwalczaniu alzheimera, dostarczają przełomowe ba­dania przeprowadzone na UCLA. Wykazały one, że witamina ta zwiększa zdolność układu odpornościowego do usuwania z mó­zgu blaszek beta-amyloidu, lepkich złogów odpowiedzialnych za niszczenie komórek nerwowych, których obecność stwierdza się w chorobie Alzheimera. Wzmacnia też zdolność komórek żernych, zwanych makrofagami, do „pożerania” pozostałości komórkowych, w tym beta-amyloidu. Naukowcy nazywają to czyszczeniem mó­zgu z amyloidu. Zdaniem specjalistów jest to niezwykle ważny pro­ces, ponieważ usuwanie toksyn zapobiega degeneracji i obumiera­niu komórek mózgowych, przez co może opóźniać lub nawet cofać utratę pamięci oraz chorobę Alzheimera.

Co robić? Poproś lekarza o skierowanie na badanie w celu skon­trolowania poziomu 25-hydroxywitaminy D w surowicy krwi, zwłaszcza jeśli jesteś po sześćdziesiątce. Niedobór witaminy D zwykle stwierdza się przy stężeniu poniżej 30 ng/mL, wielu ekspertów twierdzi jednak, że optymalne stężenie powinno wynosić 50-60 ng/mL.

Istnieją trzy różne sposoby na zwiększenie poziomu witaminy D we krwi. Po pierwsze, spożywaj pokarmy bogate w witaminę D, ta­kie jak tłuste ryby (zwłaszcza łosoś i tuńczyk), mleko, płatki śniada­niowe oraz niektóre rodzaje soków pomarańczowych z dodatkiem witaminy D. Po drugie, zażywaj kąpieli słonecznych. Światło sło­neczne pobudza produkcję witaminy D, ale proces ten ulega zabu­rzeniu wraz z wiekiem. Po trzecie, przyjmuj suplementy witaminy D, najlepiej w formie najbardziej skutecznej witaminy D3.

 

Eksperci nie są zgodni, co do wysokości dawek. Niektórzy za­lecają 1000 do 2000 IU witaminy D dziennie. Doktor nauk me­dycznych Robert Heaney, specjalista od witaminy D z Creighton University, twierdzi, że czołowi naukowcy przyjmują za wskazaną dawkę 5000 IU dziennie. Rzeczywiście, najnowsze badania prze­prowadzone na University of Saskatchewan w Kanadzie wykazały, że osoby w starszym wieku potrzebują aż tyle, by zapobiec niedo­borom, lecz młodszym wystarcza dawka 2000 IU. Oficjalnie za bez­pieczną maksymalną dawkę uznaje się 2000 IU dziennie, ale nie­oficjalnie specjaliści szacują ją na 10 000 IU. Doktor Erie Rimm, naukowiec z Harvard Medical School przedstawia praktyczną za­sadę: każde 100 IU witaminy D dziennie zwiększa jej stężenie we krwi o 1 ng/mL; uznaje się, że stężenie tej witaminy jest za wysokie, gdy przekracza 150 ng/mL. Skonsultuj się z lekarzem odnośnie za­lecanej dawki, która zależeć będzie od wyników badania krwi i/lub stanu zdrowia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.