Zapobiegaj otepieniu naczyniowemu

Demencja kojarzy się z chorobą Alzheimera i rzeczywiście jest ona najczęstszym objawem tej choroby Ale inną, równie destrukcyj­ną chorobą mózgu jest otępienie naczyniowe.

Niegdyś naukowcy sądzili, że demencja oraz otępienie naczyniowe to dwa oddzielne rodzaje upośledzenia, obecnie jednak uważa się, że są one ściśle ze sobą związane. Około 50 procent osób, u których zdiagnozowano zaburzenia towarzyszące chorobie Alzheimera, ma rów­nież znacznie uszkodzone naczynia krwionośne w mózgu. Objawy są niezwykle podobne, dlatego lekarzom trudno różnicować te dwie do­legliwości, zwłaszcza gdy współistnieją ze sobą, przez co towarzyszące im objawy się nasilają. Otępienie naczyniowe często mylnie diagno­zuje się jako chorobę Alzheimera. Choć otępienie naczyniowe i de­mencja wpływają na siebie nawzajem, to jednak każde z nich wywoła­ne jest innymi zaburzeniami pracy mózgu.
Przyczyną wystąpienia otępienia naczyniowego jest upośledzenie lub zablokowanie przepływu krwi w mózgu, prowadzące do niedoży­wienia i obumarcia komórek nerwowych. Głównym powodem upo­śledzenia lub zahamowania przepływu krwi jest postępujące uszko­dzenie naczyń mózgowych wywołane udarami (zarówno ostrymi, jak i powszechniejszymi mikroudarami, zwanymi również „cichymi uda­rami”, ze względu na to, iż przechodzą niezauważone). Bardzo wcze­snym objawem upośledzenia krążenia są białe kropki wykryte pod­czas badania metodą rezonansu magnetycznego, zwane „ogniskami hiper intensywnymi istoty białej”, które wiążą się z nadciśnieniem. Ko­lejną charakterystyczną oznaką otępienia naczyniowego są problemy z równowagą i chodzeniem. Przyczyn wystąpienia otępienia naczy­niowego upatruje się w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, stwardnienie tętnic, stany zapalne oraz cukrzyca.

Otępienie naczyniowe różni się od choroby Alzheimera przede wszystkim tempem rozwoju choroby. W pierwszym przypadku pogor­szenie sprawności poznawczych zachodzi powoli, stopniowo i raczej jednostajnie. W drugim przypadku natomiast sprawności poznawcze mogą ulec nagłemu pogorszeniu spowodowanemu obumarciem ko­mórek na skutek wielokrotnych mikroudarów lub nawet ostrego uda­ru. Wydawać by się mogło, że uszkodzenia wywołane przez udary są nieodwracalne, a jednak dobra wiadomość jest taka, że zapobieganie dalszym udarom wywołanym przez otępienie naczyniowe pomaga za­trzymać proces pogarszania się sprawności poznawczych.

Co robić? Zrób wszystko, by zapobiec uszkodzeniu naczyń krwio­nośnych mózgu. Kontroluj ciśnienie krwi, aby było w normie (nad­ciśnienie jest główną przyczyną udarów), obniżaj poziom choleste­rolu we krwi i zapobiegaj stanom zapalnym (doprowadzającym do uszkodzenia naczyń włosowatych mózgu). Nie dopuszczaj do nie­doboru witaminy B12, który może prowadzić do zwiększenia ognisk hiperintensywnych istoty białej – będących wczesnym zwiastunem ryzyka otępienia naczyniowego w przyszłości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.